Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων και άλλες διατάξεις Ν. 3170

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τους ιδιοκτήτες σκύλων.
Ενημερωθείτε Συζητήστε.
Απάντηση
Άβαταρ μέλους

Topic author
Administration
Site Administrator
Δημοσιεύσεις: 941
Εγγραφή: 28 Νοέμ 2007, 01:01
Όνομα: Διαχειριστής
Gender:
Επικοινωνία:

Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων και άλλες διατάξεις Ν. 3170

Δημοσίευση από Administration » 14 Σεπ 2007, 02:14

ΥΑ 280239/12-11-2003 ΦΕΚ 1712/19.11.2003
Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων σκύλων και άλλες σχετικές διατάξεις.

Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων σκύλων και άλλες σχετικές διατ...ΑΝΟΙΞΕ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 7 του Ν. 3170/2003 «ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις» (Α', 191).
β) Του άρθρου δεύτερου του Ν. 2017/92 «κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς» (Α'31),
γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α' 137), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων, των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α' 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α του Ν. 2469/1997 «περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» Α'38).
δ) Την 399580/30.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη «(Β' 1479).
ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης , δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Καθορίζονται ο τρόπος σήμανσης, καταγραφής των αδέσποτων ζώων και οι όροι υιοθεσίας των ζώων αυτών ή επανένταξης τους στο φυσικό περιβάλλον και καθορίζονται οι επιτρεπόμενες μέθοδοι ευθανασίας.

Άρθρο 2
Σήμανση και καταγραφή αδέσποτων σκύλων

1. α) Η σήμανση των αδέσποτων σκύλων πραγματοποιείται με ισχυρό υφασμάτινο ιμάντα πλάτους 3 εκατ. Χρώματος μπλε για τα αρσενικά και κόκκινου για τα θηλυκά, στο οποίο έχει προσαρμοστεί μεταλλική πλάκα διαστάσεων 3 χ 3 cm.

β) Στην πλάκα αυτή χαράσσονται τα ακόλουθα στοιχεία:
- ο Δήμος στα όρια του οποίου το ζώο διαβιεί,
- η ένδειξη στειρωμένο,
- καθώς και ο αύξων αριθμός καταχώρησης του στο μητρώο του αντίστοιχου Δήμου ή του Διαδημοτικού Κέντρου

γ) Επιπρόσθετα, για τη διάκριση των ήδη στειρωμένων αδέσποτων ζώων, κατά το στάδιο της επανατοποθέτησης τους στο περιβάλλον, στο εσωτερικό του ενός αυτιού κάθε στειρωμένου ζώου εγγράφεται ευκρινώς με την μέθοδο της δερματοστιξίας το κεφαλαίο γράμμα Σ(Στειρωμένο). Η εγγραφή αυτή πραγματοποιείται με τρόπο που δεν προκαλεί πόνο ή ταλαιπωρία των ζώων κατά την διάρκεια που αυτό ευρίσκεται σε κατάσταση γενικής αναισθησίας ,για την πραγματοποίηση της στείρωσης.

2. α) Η σήμανση των αδέσποτων ζώων πραγματοποιείται με την ευθύνη του ιδιώτη κτηνιάτρου ή των κτηνιάτρων που εργάζονται στα Δημοτικά, στα Διαδημοτικά ή στα καταφύγια των ζωοφιλικών σωματείων.

β) Τα υλικά σήμανσης των αδέσποτων ζώων (ιμάντας, μεταλλική πλάκα) διατίθενται από τα καταφύγια Δήμων, Διαδημοτικών Κέντρων, Φιλοζωικών Σωματείων και τους συμβεβλημένους με αυτά κτηνιάτρους.

3. α) Η καταγραφή των αδέσποτων σκύλων που περισυλλέγονται πραγματοποιείται στους χώρους που οδηγούνται αυτά για την εφαρμογή του προγράμματος στείρωσης, εμβολιασμού κ.λπ.

β) Οι σκύλοι που σημαίνονται καταγράφονται στα αρχεία που καταρτίζουν οι Δήμοι, οι Κοινότητες ή τα Διαδημοτικά Κέντρα.

γ) Η καταχώρηση αυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία της σήμανσης και την περιγραφή των ζώων κατ' εκτίμηση του κτηνιάτρου (φυλή, φύλο, χρώμα, μέγεθος ηλικία).

Άρθρο 3
Υιοθεσία - Δίκτυο ενημέρωσης πολιτών

1. Αρμόδιοι για την εφαρμογή του προγράμματος υιοθεσίας είναι οι Δήμοι που για τον σκοπό αυτό ενημερώνουν τους δημότες τους με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Επίσης, τα ζωοφιλικά σωματεία μπορούν να συμβάλλουν για την υλοποίηση του στόχου αυτού.

2. α) Κάθε νέος ιδιοκτήτης που υιοθετεί ένα αδέσποτο σκύλο από καταφύγιο ή ζωοφιλικό σωματείο υπογράφει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει την παραλαβή του ζώου, την υποχρέωση του να τηρεί τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1α και ότι λαμβάνει γνώση των κυρώσεων του άρθρου 12.
Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να σημάνει το ζώο και να το καταγράψει με τρόπο που προβλέπεται για τα δεσποζόμενα ζώα πριν την παραλαβή του από το καταφύγιο.

β) Σε κάθε περίπτωση υιοθεσίας αδέσποτου ζώου που έχει ενταχθεί στο περιβάλλον ο ιδιοκτήτης του υποχρεούται να ενημερώνει το Δήμο στα μητρώα του οποίου είναι καταχωρημένο και να το σημαίνει εντός 20 ημερών με τρόπο που προβλέπεται για τα δεσποζόμενα ζώα.

γ) Σε περίπτωση υιοθεσίας αδέσποτων ζώων από φυσικά πρόσωπα ή φιλοζωικά σωματεία χωρών της Ε. Ε. ή τρίτων χωρών για την έκδοση πιστοποιητικού υγείας από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το πρόσωπο που αναλαμβάνει την αποστολή του ζώου προς τα προαναφερθέντα φιλοζωικά σωματεία πρέπει να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει την παραλαβή του ζώου και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για πειραματικούς ή άλλους επιστημονικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Π.Δ. 160/91 (Α'64) για την προστασία των σπονδυλωτών που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς ή άλλους σκοπούς επιστημονικώς σε συμμόρφωση με την οδηγία 86/609 ΕΟΚ του Συμβουλίου.
2. Το βιβλιάριο υγείας του ζώου.
3. Το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σήμανσης.
4. Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης παραλαβής από το Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2α της παρούσης.
5. Βεβαίωση του αναγνωρισμένου Φιλοζωικού Σωματείου της περιοχής προορισμού του ζώου με τα πλήρη στοιχεία του φυσικού προσώπου που θα υιοθετήσει το ζώο και ότι ο νέος ιδιοκτήτης πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την υιοθεσία.

Άρθρο 4
Στείρωση

1 .α) Οι αδέσποτοι σκύλοι, αρσενικοί και θηλυκοί, στειρώνονται.
β) Οι θηλυκοί σκύλοι στειρώνονται κατά προτεραιότητα.

2. Η στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη, που διενεργείται από κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα, απαιτεί τη χρήση αναισθητικών και χειρουργική μέθοδο που επιλέγεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

3. Τα ζώα δεν επανεντάσσονται στο φυσικό περιβάλλον αν δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η υγεία τους και μετά από σχετική γνωμάτευση του υπευθύνου κτηνιάτρου.

Άρθρο 5
Δήλωση απώλειας ζώου συντροφιάς

1. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ζώου υποχρεούται σε διάστημα 10 ημερών από την απώλεια του ζώου του να κάνει δήλωση απώλειας στον φορέα που είναι αρμόδιος για την τήρηση των αρχείων (ΠΚΣ). Εάν έχει δηλωθεί απώλεια για τα ζώα τα οποία περισυλλέγονται, αυτά επιστρέφουν στον ιδιοκτήτη. Διαφορετικά παραμένουν στο καταφύγιο για 10 ημέρες και εφόσον ως τότε δεν έχουν δηλωθεί ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης και του επιβάλλεται πρόστιμο.

2. Δεσποζόμενοι σκύλοι που έχουν απολεσθεί και έχουν οδηγηθεί σε καταφύγια, επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τους που τα αναζητούν αφού οι τελευταίοι προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία κατοχής τους (ατομικό βιβλιάριο υγείας - διαβατήριο, αποδεικτικό σήμανσης που αντιστοιχεί στον κωδικό που ανιχνεύεται στο ζώο),ή άλλα αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία. Οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται με τα έξοδα περισυλλογής και παραμονής τους στο καταφύγιο, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τον φορέα που είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του καταφυγίου.

3. Σε περιπτώσεις απώλειας ή ανεύρεσης ζώων που είναι σημασμένα πρέπει να υπάρχει αλληλοενημέρωση του φορέα που είναι αρμόδιος για την τήρηση των μητρώων και του καταφυγίου στο οποίο έχει οδηγηθεί το ζώο.

4. Ζώα που δεν επιθυμούν οι ιδιοκτήτες τους παραδίδονται σε καταφύγια. Οι ιδιοκτήτες υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία αποδέχονται ότι τα ζώα που εγκαταλείπουν θα ενταχθούν στην κατηγορία των αδέσποτων ζώων και ότι δεν διατηρούν πλέον καμιά κυριότητα σε αυτά.

Άρθρο 6
Ευθανασία - Επιτρεπόμενες μέθοδοι

1. Η ευθανασία πραγματοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Ν. 3170/2003 ή σε άλλες κείμενες εν ισχύ διατάξεις.
2. Η ευθανασία πραγματοποιείται αποκλειστικά από κτηνιάτρους που ασκούν νόμιμα το επάγγελμα στην χώρα.
3. Οι επιτρεπόμενες μέθοδοι ευθανασίας είναι:
- ενδοφλέβια χορήγηση νατριούχου πεντοβαρβιτάλης ή νατριούχου θειοπεντάλης σε θανατηφόρες δόσεις υψηλών συγκεντρώσεων,
- ενδοκαρδιακή έγχυση των παραπάνω φαρμακευτικών ουσιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρού μεγέθους ζώα που είναι ήδη αναισθητοποιημένα ή βρίσκονται σε βαθιά ηρέμηση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον κτηνίατρο μπορεί επιπρόσθετα να χορηγηθεί ενδοφλέβια έγχυση χλωριούχου καλίου.

Άρθρο 7
Επιτροπές

1. Για την επίβλεψη εφαρμογής του προγράμματος (περισυλλογή, σήμανση, καταγραφή, στείρωση, εμβολιασμό, αποθεραπεία, υιοθεσία, επανένταξη), συστήνεται επιτροπή παρακολούθησης εφαρμογής του προγράμματος από τον Δήμο που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του προαναφερομένου προγράμματος σύμφωνα με τον Ν. 3170/2003 που αποτελείται από:

- έναν κτηνίατρο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την οικεία Διεύθυνση Κτηνιατρικής,
- ένα εκπρόσωπο του Δήμου που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του καταφυγίου, που ορίζεται από τον Δήμο,
- ένα μέλος τοπικού φιλοζωικού σωματείου ή τοπικής φιλοζωικής ομάδας, που ορίζεται από το τοπικό φιλοζωικό σωματείο ή την τοπική φιλοζωικής ομάδας

2. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την αναγκαιότητα της ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο, την οριστική απόφαση λαμβάνει επιστημονική επιτροπή από τον φορέα που εφαρμόζει το πρόγραμμα σύμφωνα με τον Ν. 3170/2003, που αποτελείται από:

- έναν κτηνίατρο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
- έναν κτηνίατρο του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου
- έναν κτηνίατρο του καταφυγίου.
OurDogs forums
Εικόνα Εικόνα

Άβαταρ μέλους

luckyk
Beagle
Δημοσιεύσεις: 11
Εγγραφή: 20 Αύγ 2007, 11:25

Re: Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων και άλλες διατάξεις

Δημοσίευση από luckyk » 26 Μάιος 2009, 21:39

Και τι κυρώσεις έχει ένας δήμος που δεν ασχολείται με τίποτα από αυτά???καμία...Στον δικό μου δήμο συγκεκριμένα δεν κάνουν τίποτα για τα αδέσποτα δεν υπάρχει κανένα καταφύγιο και καμία φιλοζωική οργάνωση :help
έμαθα να αγαπάω...

Άβαταρ μέλους

garifalia
Saint Bernard
Δημοσιεύσεις: 314
Εγγραφή: 29 Μαρ 2009, 08:40

Re: Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων και άλλες διατάξεις

Δημοσίευση από garifalia » 05 Ιουν 2009, 18:21

Και σε εμάς τα ίδια.... :cry: :cry: Αμάν!!! :twisted: :twisted:

Άβαταρ μέλους

tzatze
Dog Star ¤¤
Δημοσιεύσεις: 1095
Εγγραφή: 26 Νοέμ 2008, 22:58

Re: Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων και άλλες διατάξεις

Δημοσίευση από tzatze » 09 Ιαν 2010, 22:58

Παιδιά δεν ξέρω για τους δικούς σας δήμους πάντως στο δήμο Ιεράπετρας κα γενικά στην Κρήτη τα πράγματα είναι τραγικά.
Είναι γνωστό οτι στην Ιεράπετρα υπάρχουν πολλά θερμοκήπια.Ο κάθε ιδιοκτήτης θερμοκηπίου παίρνει λοιπόν κ ενα σκύλο το οποιο τον έχει συνεχώς δεμένο,βρόμικο,χωρις εμβόλια,μέσα στα φάμακα και τα τσιμπούρια.
Αναρωτιέμαι λοιπόν αν μπορούμε να κάνουμε κατι για αυτο? Γιατί ο δήμος όυτε καν το έχει σαν είκονα.
Η κατασταση είναι πραγματικά τραγική.Πρέπει να γίνει άμεσα κάτι.


Τελευταία φορά σημειώθηκε ως νέο από το μέλος Administration την 09 Ιαν 2010, 22:58.

Απάντηση

Επιστροφή στο “ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ”